Barneverntjenesten

Uansett hvor du bor i Norge kan du motta hjelp hos barneverntjenesten. Alle kommuner i Norge må ha en barneverntjeneste, da dette er en lovpålagt tjeneste som er hjemlet i Barnevernloven av 17. juli 1992. Loven gjelder for alle barn fra 0 – 18 år som oppholder seg i en kommune. Ungdom som er innunder et tiltak kan før fylte 18 år samtykke i ettervern, og da kan verksatte tiltak opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil ungdommen fyller 23 år.

En av hovedoppgavene til barneverntjenesten er å sikre at barn og unge får en trygg oppvekst. Barnevernets arbeid er å gi hjelp og støtte slik at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men det har også plikt til å gripe inn hvis dette ikke nytter. Blir barnevernet kjent med at barn lider overlast, som kan skade deres helse og utvikling, er det barnevernets oppgave å ivareta de mest utsatte barna. I slike tilfeller har barnevernet en lovbestemt plikt til straks å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak.

Barneverntjenestenes akuttberedskap:

Siden er en portal med informasjon om barnevernvakter og akuttsituasjoner. Siden har adresseinformasjon til alle landets barneverntjenester og barnvernvakter. Siden er tilrettelagt for barn, unge, foreldre og andre voksne. Den har også informasjon til offentlige ansatte og om offentliges meldeplikt, og nyhetsinformasjon vedrørende barnevernvakter som retter seg inn mot ansatte.

http://www.barnevernvakt.no

Hvilken hjelp kan du motta av barneverntjenesten?

Mange kvier seg for å ta kontakt med barneverntjenesten, da de frykter at barnet vil bli tatt fra dem. Barneverntjenesten har dessverre fått et negativt rykte, spesielt etter enkelte skrekkhistorier som har florert i media. Alle kan en eller annen gang i livet komme opp i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov.

Om du trenger hjelp av barneverntjenesten kan du ringe den kommunen du bor i og bestille en time. Når du møter opp til en samtale vil dere sammen kartlegge hvilke behov før hjelp og støtte din familie trenger. Barneverntjenesten vil da vurdere hvilke forebyggende tiltak de kan tilby deg og din familie, slik at dere alle får en bedre livssituasjon.

Av forebyggende tiltak som kan være aktuelle kan barneverntjenesten tilby: (tilbudene kan variere noe fra kommune til kommune)

 • Anbefaling av barnehageplass
 • Avlastning i helger / besøkshjem
 • Foreldregrupper
 • Opphold på institusjon, fosterhjem i samarbeid med foreldre
 • Råd og veiledning til foreldre og foresatte
 • Samtaler
 • Støttekontakt
 • Støtte til fritidsaktiviteter
 • Utviklingsprogram for mor og barn (foreldre og barn i grupper)
 • Økonomisk støtte til barnehageplass
 • Økonomisk støtte til skolefritidsordning
 • Meldinger til barneverntjenesten

  Om du sitter med en bekymring i forhold til et barn du kjenner, som du vet lider overlast som kan skade barnets helse og utvikling, kan du melde ifra om det til barneverntjenesten. Dette kalles en “melding”. Du kan som privatperson være anonym. Barneverntjenesten har plikt til å undersøke saken på vanlig måte selv om meldingen er anonym. Dersom det blir en barnevernssak som skal behandles for fylkesnemnda eller domsstolen kan anonymiteten oppheves.

  Dersom du gjennom ditt arbeid som eks lærer, barnehageansatt, politi, lege, psykolog og lignende og har yrkesmessig taushetsplikt, sitter med en bekymring i forhold til et barn hvor det er grunn til å tro at det foreligger mistanke om alvorlig omsorgssvikt og / eller store atferdsproblemer har du plikt til å melde i fra om dette til barneverntjenesten.

  Barneverntjenesten mottar ofte slike meldinger enten fra en av foreldrene, venner, naboer, barnehage, skole, lege, politi. En del ungdommer oppsøker også barneverntjenesten da de har behov for hjelp og støtte.

  Når barneverntjenesten mottar en melding har de plikt til å gå gjennom meldingen så raskt som mulig, og innen 7 dager. Når barneverntjenesten begynner å undersøke en melding, tar de utgangspunkt i det som står skrevet i meldingen. De tar kontakt med den som har meldt ifra, slik at de kan få nærmere kjennskap til hva som ligger til grunn for henvendelsen. Om barneverntjenesten kommer frem til at saken skal undersøkes blir foreldrene orientert om meldingen og dens innhold. Foreldrene får vite om sine partsrettigheter og hva som skal skje videre.

  Dersom barneverntjenesten anser det nødvendig, skal det gjennomføres en undersøkelse innen 3 måneder.

  Når har barneverntjenesten plikt til å gripe inn?

 • Når et barn/ungdom blir mishandlet eller utsatt for alvorlige overgrep i hjemmet
 • Når et barn/ungdom har utviklet alvorlige atferdsproblemer eks: vedvarende eller gjentatt kriminalitet
 • Når et barn/ungdom på grunn av forhold i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for hjelpetiltak
 • Når et barn/ungdom opplever alvorlige mangler i den daglige omsorgen, eller alvorlige mangler ved den personlige kontakt og trygghet som barnet trenger etter sin alder og utvikling
 • Når et barn/ungdom opplever at foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet, og det er overveiende sannsynlighet for at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd
 • Når et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn/ungdom opplever at foreldrene ikke sørger for at barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring
 • Når et barn/ungdom har utviklet vedvarende misbruk av rusmidler, eller at deres foreldre er ute av stand til å ivareta den daglige omsorgen for barnet/ungdommen pga at en eller begge foreldrene har utviklet vedvarende misbruk av rusmidler

 • Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern

  Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern (nbbf.no) samler og tilgjengeliggjør aktuell kunnskap relatert til barnevern og familievern. Det digitale biblioteket gir deg som registrert bruker tilgang til blant annet fagtidsskrifter, forskningsrapporter, rettskilder, samt veiledninger og råd utarbeidet av anerkjente fagmiljøer.

  http://www.nbbf.no/BUF/rss/Portal.php


  Kilde: www.bufetat.no