Familievernkontor

Familievernkontoret på hjemstedet ditt kan være en etat som kan hjelpe deg. Vi vil her gi en liten beskrivelse av hvilken hjelp et familievernkontor kan gi, slik at du kan vurdere om denne etaten kan hjelpe deg med de problemene du trenger hjelp til.

Familievernkontoret hjelper alle som trenger å prate om vanskelige forhold i familien. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med ditt nærmeste familievernkontor. I familievernet jobber det psykologer og sosionomer som har utdanning i familieterapi. Alle kan få hjelp og råd i alle slags konflikter og kriser i familieforhold.

Det finnes 64 familievernkontor i Norge, 39 er statlige og 25 er kirkelige. Det finnes familievernkontor i hvert fylke. På linken nedenunder finner du en oversikt over alle familievernkontorene i Norge.

Du kan selv ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor for å få hjelp. Trykk på linken under:

http://www.bufetat.no/finnkontor/?County=0&Town=0&type=f

Alle familievernkontorene, offentlige og kirkelige, godkjennes av Barne- og likestillingsdepartementet. De er alle underlagt samme lov; Lov om familievernkontorer.

I følge Lov om familievernkontorer (§1) er familievernet “en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt”.

I følge loven skal kontorene ha ansvar for tre typer oppgaver:

 • De skal “gi et tilbud om behandling og rådgivning der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien”.
 • Videre skal tjenesten “foreta mekling etter Lov om ekteskap § 26 og barneloven § 34, tredje ledd, og § 44, tredje ledd”. Mekling er obligatorisk for foreldre med barn under 16 år som ønsker separasjon/skilsmisse, og foreldre som ønsker å reise sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær for domstol eller fylkesmann..
 • Familievernet “bør også drive utadrettet virksomhet om familierelaterte tema”. Loven sier at dette “kan bestå av veiledning, informasjon og undervisning rettet mot hjelpeapparat og publikum”.
 • Familier og par er familievernets viktigste målgrupper, jfr. lovens formulering om at “familier, par eller enkeltpersoner kan henvende seg direkte til et familievernkontor”. Brukerne kan altså henvende seg direkte selv, eller få henvisning fra lege, psykolog eller andre instanser. Også enkeltpersoner kan altså henvende seg til familievernet. I følge NIBRs rapport om evaluering av familievernet (NIBR 1997:2) var 37 % av klientene i 1995 uten partner. Men et klart flertall av det samlede klienttall hadde barn.

  Temaene er som regel samlivsproblemer eller vansker i forhold til barn, foreldre og andre. Når det gjelder meklingsoppgavene dreier det seg om å komme fram til en avtale mellom de to partene om foreldreansvar, samvær og hvem barnet skal bo hos. I tilknytning til meklingen trenger mange par hjelp til andre problemer omkring separasjon og skilsmisse, og for å få til et godt samarbeid om barna. Familievernet tilbyr også hjelp til foreldresamarbeid, slik at foreldre som ikke bor sammen kan få hjelp til å løse problemer og samarbeide om felles barn. Mange som ikke er i en samlivsbrudd-situasjon etterspør dette behovet.

  Familievernet bidrar ofte også i akutte kriser i familien (utroskap, sykdom, død mv) og i saker av særlig alvorlig karakter (mishandling, vold, seksuelt misbruk, alvorlig rusmisbruk, selvmord o.a.).

  Når det gjelder det utadrettede forebyggende arbeid kan målgruppene være par, familier og nærmiljøet i sin alminnelighet, eller også fagpersoner i andre etater, grupper eller institusjoner som ønsker konsultasjon, veiledning eller undervisning.

  Par terapi og familieterapi

  Familievernkontoret tilbyr par terapi for gifte, samboende og særboende, og homofile og heterofile par. Familievernkontoret tilbyr også familieterapi når det er konflikter mellom foreldre og barn eller flere generasjoner.

  Par terapi

  Familievernkontoret tilbyr samtaler om problemer i par forholdet når man ønsker å fortsette sammen, eller samtaler om avklaring av om en ønsker å fortsette samlivet eller ikke. Det kan dreie seg om kommunikasjonsproblematikk, krisehåndtering, seksuelle problemer, følelsesmessige problemer i par forholdet, og så videre.

  De fleste som oppsøker familievernkontorene ønsker å fortsette par forholdet. Tjenesten legger vekt på forebyggende virksomhet og behandling på et tidlig stadium, slik at problemer ikke fester seg og at man utvikler symptomer og lidelser som krever langvarig behandling.

  Familieterapi

  I samtaler som dreier seg om barn, foreldre, svigerforeldre eller besteforeldre kan det være aktuelt å trekke inn flere av de som er berørt i samtalene.

  Samtaler med enkeltpersoner

  Det er ikke alltid begge i et par forhold ønsker å komme til samtaler. Det er da mulig å komme alene for å drøfte hva en kan gjøre for å komme videre. Den andre kan også få tilbud om å møte alene om det er ønskelig, før en senere har mulighet til å komme til samtaler sammen.

  Mekling ved samlivsbrudd

  Familievernkontorene har godkjente meklere for mekling etter ekteskapsloven og barneloven.

  Lovpålagt mekling etter ekteskapsloven og barneloven.

  Mekling er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og i barneloven. Fylkesmannen er rett instans å henvende seg til dersom et par skal søke om separasjon eller skilsmisse, eller ønsker informasjon om dette.

  Mekling er også pålagt i forbindelse med rettsavgjørelser om foreldreansvar, hvor barna skal bo og samvær. Den som begjærer mekling må sannsynliggjøre at en ønsker å få disse spørsmål avgjort rettslig hvis ikke meklingen fører fram. Mekling skal være gjennomført før rettsvesenet kan ta stilling til disse spørsmålene.

  På Fylkesmannens nettsted finnes informasjon om mekling for foreldre med barn under 16 år og om hvilke lover og regler som gjelder ved separasjon og skilsmisse.

  Frivillig mekling for samboende foreldre som oppløser forholdet.

  Samboende foreldre som oppløser forholdet kan også få frivillig mekling. Formålet med meklingen er å lage avtaler/planer vedrørende hvor barna skal bo, samvær og foreldreansvar.

  Fire timer gratis

  Det offentlige dekker utgiftene til mekling i inntil fire timer. Foreldrene velger selv mekler. Alle meklere har gjennomgått etterutdanning i mekling og mekler etter samme regelverk uavhengig av fagbakgrunn eller stilling.

  Bidragsordninger

  Forespørsel om bidragsordninger rettes til trygdekontoret i din kommune.

  Samværsavtaler

  Når mor og far ikke bor sammen, kan det ofte være nyttig å ha en upartisk tredjeperson som kan hjelpe til når samarbeidet blir for vanskelig. Det å lage eller revidere en samværsavtale kan ofte være av betydning. Samtaler om samværsavtaler er frivillige, og kan ikke pålegges foreldre. Foreldre kan komme til samtaler ved familievernkontoret for å arbeide fram avtaler og planer for felles barn vedrørende bosted, samvær og samarbeid.

  Om samværsavtaler og planer:

  Foreldrene bestemmer innholdet. Familievernkontoret kan ikke bestemme hvordan avtalene skal være, men kan komme med råd underveis når avtalene arbeides fram. Samværsavtaler er foreldrenes eiendom og oppbevares ikke på familievernkontoret.

  Klager på fylkesmannens vedtak

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er klageinstans for vedtak i ekteskapssaker fattet av fylkesmannen.

  De behandler blant annet:

 • Klage over fylkemannens vedtak om dispensasjon fra kravet om 18 års aldersgrense i ekteskapsloven § 1
 • Klage over fylkesmannens vedtak om samtykke fra verge for umyndiggjorte, etter ekteskapsloven § 2
 • Klage over fylkesmannens nektelse av å gi tillatelse til å inngå ekteskap med tidligere adoptivfamilie, etter ekteskapsloven § 3
 • Klage over fylkesmannens vedtak om separasjon og skilsmisse, etter ekteskapsloven §§ 20-22
 • Klage over fylkesmannens vedtak om anerkjennelse av utenlandske separasjoner og skilsmisser, etter lov om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner
 • Klagen skal sendes til den fylkesmannen som har fattet vedtak i saken, som så sender saken videre til oss.
 • Kontaktinformasjon for fylkesmennene
  Fra fylkesmannen.no