NAV – sosiale tjenester

Det overordnede mål for virksomheten skal være å tilrettelegge forholdene for at befolkningen kan oppleve trivsel, velferd og sosial / økonomisk trygghet.

http://www.nav.no/Sosiale+tjenester

Beskrivelse av virksomhetsområdet:

Kvalifiseringsprogrammet – en vei ut av fattigdom

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.

Hva er et kvalifiseringsprogram?

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg om opplæring og arbeidstrening, og den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet. Programmet gir også en mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt du kan ha dersom du ikke klarer vanlig arbeid.

I bestemmelsene for programmet gjelder også følgende:

 • Programmet skal være på full tid .
 • Du får lønn og vanlig ferie.
 • Du har rett på barnetillegg hvis du har barn og kan ha rett til bostøtte hvis du har egen bolig.

Noe for deg?

Kvalifiseringsprogrammet er en ny mulighet for deg som:

 • ønsker å komme i arbeid eller aktivitet og ønsker å bruke evner og ressurser på noe nyttig og meningsfullt
 • trenger veiledning for å finne frem i papirmøller og byråkrati
 • har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon
 • har vært i ulike hjelpetiltak tidligere uten at dette har ført til arbeid eller avklaring
 • har ideer om hvordan livet kan bli bedre, men er usikker på hvordan du skal få det til
 • kan tenke deg en forutsigbar økonomi med en fast lønn (kvalifiseringsstønad) tilsvarende 2G, pluss bostøtte og barnetillegg.

Hva innholder programmet?

Det er hva du kan og hva du ønsker som bestemmer innholdet i ditt kvalifiseringsprogram. Sammen med veileder vil du derfor kunne planlegge innholdet i programmet, som først og fremst skal inneholde:

 • arbeidsrettede aktiviteter
 • opplæringsaktiviteter
 • tett individuell oppfølging og veiledning

Dersom du trenger medisinsk eller annen behandling, eller veiledning på andre livsområder enn arbeid, kan dette innarbeides. Eksempler på dette kan være økonomisk rådgivning, bosituasjon, fritidsaktiviteter, søvnproblemer, kosthold og fysisk trening.

Du får ansvar for å følge opp planen, i samarbeid med veileder fra NAV-kontoret.

Hva er kvalifiseringsstønad?

Som deltaker i kvalifiseringsprogram har du rett til kvalifiseringsstønad.

 • Stønaden er på 2G.
 • For deltakere under 25 år er stønaden 2/3 av full stønad.
 • Det gis et barnetillegg for 22 dager per måned
 • Du må betale skatt av stønaden.

Kvalifiseringsprogram kan gis for en periode på inntil ett år. Etter en ny vurdering kan det forlenges med ett år, eventuelt mer dersom det er nødvendig.

Tror du kvalifiseringsprogrammet kan være noe for deg? Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor

http://www.nav.no/Sosiale+tjenester/Kvalifiseringsprogrammet

Økonomisk stønad (sosialhjelp)

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Dersom du oppfyller vilkårene i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk sosialhjelp.

Før du kan få økonomisk stønad må du ha vurdert alle andre muligheter til selvforsørgelse, som lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter.

Størrelsen på sosialhjelpen, samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få, skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov du har. Økonomisk stønad blir, for eksempel, ofte gitt i kombinasjon med råd og veiledning.

Hvem kan få økonomisk stønad?

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velfredsforvaltningen gjelder for alle personer som oppholder seg lovlig i landet.
 • Dersom du ikke kan sørge for livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre rettigheter. Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert.
 • Ektefeller har ansvar for å forsørge hverandre. Det er et krav at ektefellens inntekt og forsørgerevne skal vurderes og utnyttes fullt ut, før en person har rett på ytelse/stønad.
 • Statsborgere i de andre nordiske land er likestilt med landets borgere når de har lovlig, midlertidig opphold eller lovlig bopel i landet. Rett til hjelp for turister fra andre land er begrenset. De skal i utgangspunktet henvende seg til sitt lands ambassade.
 • For nyankomne flyktninger vil det være aktuelt med introduksjonsordning.
 • Hvis du oppholder deg i utlandet har du ikke rett på økonomisk stønad.

Hvordan søker du?

NAV-kontoret i oppholdskommunen din tar i mot søknad og vurderer behov for hjelp. NAV-kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg før søknaden behandles, blant annet for at dere kan se på hjelpebehovet sammen. Det kan være nødvendig å foreta en helhetsvurdering av din økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon. Søknader skal avgjøres etter en individuell vurdering.

Søknadsskjema

NAV-kontoret har utarbeidet lokale søknadsskjema som må fylles ut og dokumenteres. For nærmere informasjon, ta kontakt med ditt lokale kontor eller sjekk kommunens hjemmesider på nett.

De fleste NAV-kontor krever dokumentasjon av inntekter og utgifter og du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den informasjonen som er nødvendig for å behandle søknaden.

http://www.nav.no/Sosiale+tjenester/%C3%98konomisk+st%C3%B8nad+%28sosialhjelp%29

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer.

Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter, som igjen kan føre til sosiale problemer.

Hvem kan få økonomisk rådgivning?

Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom du

 • opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekke nødvendige behov
 • får vanskeligheter med å betale regningene dine
 • får problemer med å betale tilbake gjelden din

Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp).

Hva slags hjelp kan du få?

Kommunen/NAV-kontoret kan hjelpe deg å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette. Du kan for eksempel få hjelp til:

 • Å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din
 • Å sette opp et husholdningsbudsjett
 • Å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
 • Gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • Skrive søknad om utsettelse av betaling
 • Få opplysninger om rettigheter og plikter
 • Dersom du har mye gjeld det er umulig å betjene får hjelp til å søke gjeldsordning
 • Hjelp i kontakt med og oppfølging av aktuelle kreditorer
 • Kontakt med namsmannen

Hjelpen forutsetter samarbeid. Som søker må du legge frem de opplysningene kommunen trenger.

Kommunen har plikt til å henvise til og formidle kontakt med rette instans når de selv ikke har kompetanse og er fullt orientert om den hjelpen du kan få.

http://www.nav.no/Sosiale+tjenester/%C3%98konomisk+r%C3%A5dgivning

Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Sosialtjenesteloven pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familie eller samlivsbrudd.

Opphold i midlertidig botilbud skal ikke strekke seg over lang tid. Kommunene skal, så vidt det er mulig, iverksettes tiltak for å sikre permanent bolig til de som trenger men ikke har klart å finne bolig på egen hånd.

Hvem kan få

Er du i en nødsituasjon uten noe sted å bo, har NAV plikt til å hjelpe deg med å finne midlertidig sted å bo dersom du oppholder deg i kommunen. Det er krav om at du har forsøkt, men ikke klart å finne bolig selv.

Hva kan du få?

Du kan få hjelp til midlertidig botilbud som kan være helt eller delvis betalt av kommunen. Dersom du har midler, skal du betale selv. Midlertidig husvære kan være tilbud om opphold i pensjonat, hospits eller annet egnet husvære. Dette gjelder inntil det evt er mulig å finne en mer permanent løsning på boligspørsmålet.

Barnefamilier, barn og unge som har et akutt boligbehov må få tilbud om midlertidig husvære som er forsvarlig og som egner seg for de. Jf rundskriv U-5/2003 Veiledning for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27.

Hvordan får du midlertidig bolig.

Dersom du er i en nødsituasjon, kan du ta kontakt med NAV/sosialkontoret i kommunen du hører til. Anmodning om midlertidig bolig fremlegges for en saksbehandler.

Om du har behov for det, kan du få bistand fra en fullmektig som ivaretar dine interesser.

Behandlingstid vil i akutte boligsituasjoner skal vanligvis være kort.

http://www.nav.no/Sosiale+tjenester/Midlertidig+botilbud

Generelle råd og veiledning

Generelt har alle offentlige kontorer plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning om sin egen virksomhet (Jf. forvaltningsloven § 11). NAV-kontoret har i tillegg en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning som ikke bare er begrenset til eget fagområde (Jf. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen).

Hensikten med råd og veiledning er ikke bare å løse eksisterende problemer, men også forsøke å forebygge at problemer oppstår

Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon for å få råd og veiledning hos NAV-kontoret, men det kan være hensiktsmessig i forhold til å finne alternative muligheter til økonomisk sosialhjelp. Dersom NAV-kontoret ikke kan gi råd og veiledning, skal de, så vidt det er mulig, sørge for at andre i kommunen gjør det.

Hvem kan få råd og veiledning

Å få råd og veiledning forutsetter vanligvis at du selv tar kontakt med NAV-kontoret i i kommunen. Ved henvendelse kan det bli satt i gang tiltak for å finne ut hva du har behov for.

I noen tilfeller kan også NAV-kontoret på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning dersom dette kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Hva kan du få hjelp til?

NAV-kontoret kan gi opplysninger om rettigheter og veiledning om regelverk og hva som er vanlig praksis innenfor tjenestene.

Eksempler på hva du kan få opplysninger om og hjelp til:

 • Opplysninger om saksbehandlingsregler, klageadgang og saksbehandlingstid
 • Hjelp til å fylle ut søknader
 • Informasjon om andre ytelser du kan ha krav på (for eksempel etter folketrygdloven)
 • Informasjon om boligspørsmål (husleieformidling, kontrakter, regler for søknad om bostøtte kommunalt og statlig)
 • Opplysninger om arbeidsformidling og veiledning knyttet til jobbsøking
 • Informasjon om barnehager og skoler, familierådgivning
 • Henvisning og informasjon i forhold til helseproblemer
 • Opplysninger om økonomisk rådgivning
 • Råd og veiledning til rusmisbrukere og deres pårørende

Selv om NAV-kontoret ikke er fullt ut orientert på alle områder, vil de kunne hjelpe til og eventuelt henvise deg videre til rett instans.

http://www.nav.no/Sosiale+tjenester/R%C3%A5d+og+veiledning

Lov om sosiale tjenester i NAV

Publisert 21.01.10

Gjeldende fra januar 2010.

Fra 01.01.2010 er bestemmelsene om de kommunale, sosiale tjenestene i NAV-kontoret (obligatoriske tjenester) samlet i en egen lov, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov 2009-12-18 nr 131).

Loven er en følge av at sosialtjenesteloven (Lov 1991-12-13 nr 81) deles i to. De obligatoriske tjenestene i NAV er flyttet til den nye loven. De resterende kommunale, sosiale tjenestene kommer til å inngå i en egen lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som er under utarbeidelse, og er inntil videre fortsatt regulert i sosialtjenesteloven (Lov 1991-12-13 nr 81).

 • Alle forskrifter og rundskriv til lov om sosiale tjenester gjelder inntil nye forskrifter og rundskriv trer i kraft.
 • All saksbehandling f.o.m. 01.01.10 skal foretas etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette gjelder behandling av både søknader og klager, uavhengig av søknads-, vedtaks- og klagedato.

http://www.nav.no/Sosiale+tjenester/Relatert+innhold/226378.cms