Politiet

Norge er tilsluttet flere konvensjoner i Europarådet og FN med bestemmelser om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting. Bestemmelsene omhandler bl.a. lovgivning, samordning av forebyggende arbeid og bekjempelse av seksuell utnytting, og barns rettigheter.

Med bakgrunn i konvensjoner, lovgivning og grunnleggende oppfatninger om hvordan barns liv skal være, laget barne- og familiedepartementet en plan i 2005, Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn (2005 – 2009). Planen beskriver 22 tiltak med tidsramme 2005 – 2009, hvorav 2/3 berører forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og hjelp til barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

https://tips.kripos.no/cmssite.asp?c=1&h=39&menu=2


Overgrep på Internett

Kripos’ strategi for bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på Internett bygger på den kunnskap og erfaring vi har om hvordan barn og unge bruker Internett, og fremgangsmåten overgripere benytter til å lure barn for å begå seksuelle overgrep.

https://www.politi.no/rad_fra_politiet/barn_og_unge/overgrep_pa_internett/

https://tips.kripos.no/cmssite.asp?c=1&nm=0&menu=1

«Politiets røde knapp»

Muligheten for å varsle politiet om uønsket innhold, atferd eller hendelser på Internett er bare et tastetrykk unna. Siden lanseringen av «Politiets røde knapp» for et år siden har politiet mottatt 3 245 tips.

Seksuell utnytting av barn

Tipsregistrering foregår i 3 trinn:

  • Trinn 1: Hva gjelder henvendelsen?
  • Trinn 2: Hvor fant hendelsen sted?
  • Trinn 3: Hvem er avsender av tipset?

Du gis anledning til å være anonym, selv om vi fortrinnsvis ønsker opplysninger om avsender.

I første rekke er tips.kripos.no opprettet for å håndtere de utfordringer som nye kommunikasjonsmidler, som Internett og mobiltelefonteknologi representerer. Vi ønsker tips om seksuelt misbruk av barn, kontakt mellom voksne med seksuell dragning mot barn, bilder og film som viser barn i seksuelle situasjoner, og voksne som forsøker å få kontakt med barn med en seksuell intensjon. Formålet kan være å få barna til å delta i seksuelle samtaler, vise seg frem avkledd og i seksuelle situasjoner via webkamera og/eller å få i stand møter der barna forledes til seksuell aktivitet.

VIKTIG: Hvis du har konkrete opplysninger om seksuelle overgrep mot barn eller mistanke om at barn er i fare, må du kontakte din lokale politimyndighet. Hvis det haster, ring politiets nødtelefon 112 eller politiet der du er, 02800.

https://tips.kripos.no/cmssite.asp?c=1&s=6&menu=2

Vold i nære relasjoner

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler. Vold i nære relasjoner er ingen privatsak, men et samfunnsansvar.

Vold i nære relasjoner omfatter all fysisk og psykisk vold og trusler mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer. Det omfatter også barn som er vitne til vold i familien.  Straffbar kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er også vold i nær relasjon. Politiets arbeid mot familievold har høy prioritet. Det er egne koordinatorer for familievold og seksuelle overgrep alle politidistrikter, og politiet samarbeider med mange etater og organisasjoner for å bekjempe denne typen kriminalitet.

Politiet bryr seg. Ta kontakt!

https://www.politi.no/rad_fra_politiet/vold_i_nare_relasjoner/