Psykolog

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Om du har et barn som har behov for psykologhjelp kan PP-tjenesten kanskje være et sted du kan søke hjelp hos.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten, er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste eller myndighet som skal hjelpe barn, ungdom eller voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

PP-tjenesten gir pedagogiske og psykologiske råd, særlig til skolene slik at de kan tilrettelegge undervisninga overfor de elevene som har spesielle behov. Den fungerer også som rådgiver overfor barnevernet og som støtte i direkte kontakt med foresatte, barn og ungdommer. PP-tjenesten vil ofte teste den enkelte eleven og utarbeide sakkyndige rapporter eller vurderinger i tilfeller der opplæringsloven krever det.

En kommune kan samarbeide med andre kommuner eller fylkeskommunen om PPT-tilbudet. Fagpersonene i tjenesten kan ha bakgrunn som psykologer, psykiatere, pedagoger, spesialpedagoger, sosionomer, logopeder og synspedagoger.

Psykologer

Har du behov for psykolog kan du gå inn på linken under og se om du finner en psykolog på ditt hjemsted.

Behandler med driftsavtale

http://www.helfo.no/helsepersonell/psykolog/Sider/psykologer-og-legespesialister-med-avtale.aspx

Pasientrettighetsloven gir alle pasientene rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Mange spesialister har driftsavtale med det offentlige hjelpeapparatet. Det betyr at du betaler kun kostnadene opp til frikortgrensen. Deretter dekker trygdeetaten utgiftene dine.

Skal du til psykolog lønner det seg å be om henvisning til psykolog med driftsavtale. Hvis ikke må du betale hele regningen selv.

Fastlegen din vil hjelpe deg med henvisning til behandler. Det kan være lurt å sjekke ut på forhånd hvilke behandlere som har kompetanse på traumer og overgrep.

Du kan ta kontakt med lokalavdelingen til psykologforeningen der du bor for å rådføre deg om hvilke psykologer som har kompetansen du leter etter..

Betaling av egenandel

 • Du må betale en fast egenandel for hver behandlingstime hos psykologen.
 • Egenandelen vil variere i forhold til hvor lenge konsultasjon varer.
 • Hva som er godkjent egenandel fremgår av forskrift til folketrygdloven § 5-7. Egenandelen kan føres i kvitteringskortet for egenandelsordning 1.

Barn og ungdom under 18 år samt pasienter med HIV-infeksjon slipper å betale egenandel hos psykolog.


Frikort

Behandling hos psykolog inngår i frikortordningen egenandelstak 1.

Du må betale egenandeler inntil du når egenandelstaket. Da kan du søke NAV lokalt om frikort. Når du har fått frikort, slipper du å betale egenandeler resten av året.

Rett til individuell plan

Pasienter som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan.

Når en pasient er under psykisk helsevern, skal institusjonen utarbeide en individuell plan for vernet. Ved frivillig psykisk helsevern skal ikke planen utarbeides uten vedkommendes samtykke. Dersom en person er under tvungent psykisk helsevern, skal det søkes å oppnå et samarbeid med vedkommende om planleggingen.

Den individuelle planen skal kartlegge behovet for psykisk helsevern, angi hva som er målet med vernet samt hva slags psykiatriske tjenester som er aktuelle og omfanget av disse.

Den individuelle planen skal beskrive gjennomføringen av vernet og det nødvendige samarbeidet med andre helse- og sosialtjenester. Det skal foretas nødvendige revisjoner av planen.

De tjenester som er nevnt ovenfor plikter å medvirke til planleggingen.

Dersom det ikke er utarbeidet en individuell plan innen rimelig tid, kan Helsetilsynet i fylket pålegge institusjonen å utarbeide en slik plan.

Rett til valg av sykehus

Pasienten har rett til å velge på hvilket sykehus eller distriktspsykiatrisk senter, eller behandlingssted i en slik institusjon, behandlingen skal foretas. Det er en forutsetning at sykehuset eller det distriktspsykiatriske senteret eies av et regionalt helseforetak eller har avtale med et regionalt helseforetak som gir pasienten en slik valgrett.

Pasientombud

 • Pasientombudet arbeider for å ivareta pasientens behov, interesser og rettssikkerhet og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten
 • Enhver kan henvende seg til pasientombudet, muntlig eller skriftlig. Det er mulig å henvende seg anonymt
 • Ombudet kan av eget tiltak ta opp saker som gjelder forhold i den offentlige spesialisthelsetjenesten, kan uttale sin mening om forhold som hører inn under arbeidsområdet, og kan foreslå forbedringer
 • Pasientombudet skal underrette tilsynsmyndighetene (oftest Helsetilsynet i fylket/ Fylkeslegen) om tilstander som det er påkrevd at disse følger opp. (Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten)
 • Ombudet skal gi råd, veiledning og informasjon om forhold som hører inn under somatisk og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste

Pasientombudene i de ulike fylkene

Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP)

For barn og unge som trenger spesialisthjelp (psykisk helsevern) finnes det barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Disse har poliklinikker, dag- og evt. døgntilbud. Det finnes også behandlingshjem, akuttavdelinger og klinikker.

BUP behandler barn i alder 0-18 år og deres familier, med et vidt spekter av lidelser. Det strekker seg fra sosiale og emosjonelle problemer av varierende alvorlighet og intensitet, til utviklingsforstyrrelser og andre biologisk betingede tilstander.

BUP foretar utredninger og driver behandling med samtaleterapi, medikamentell behandling eller terapi gjennom forskjellige andre aktiviteter.

De samarbeider og veileder fastleger, helsestasjon, skoler og barnehager i enkeltsaker.

Eksempler på problemstillinger BUP jobber med:

 • Adferdsvansker – herunder hyperkinetisk adferdsforstyrrelse (ADHD)
 • Konsentrasjonsvansker – herunder hyperkinetisk forstyrrelse uten adferdsforstyrrelse
 • Angst, depresjon, selvmordstanker
 • Spiseforstyrrelser
 • Mishandling og seksuelle overgrep
 • Kriser og sorg
 • Rusmiddelbruk
 • Psykoser
 • Alvorlig familieproblematikk / samspillsforstyrrelse

Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikker tar ikke imot direkte henvisninger fra foreldre, barn, skoler, barnehager eller andre, med mindre det er alvorlige kriser som krever øyeblikkelig intervensjon.

Helsestasjon, spesialpedagogtjeneste, PPT og barnevernet henviser oftest til barne og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Noen henvisninger kommer også fra fastleger.

Individuell plan

Et viktig hjelpemiddel for et godt samarbeid mellom hjelperne og familien og barnet er en individuell plan.

Alle barn og unge under psykisk helsevern har rett til en individuell plan. Det samme gjelder ved behov for langvarige og koordinerte tjenester i kommunene.

Planen skal bidra til å klargjøre ansvarsforhold og samordne tiltak og tjenester. Således skal planen angi blant annet hva slags behandling pasienten kan forvente å få, hvem som skal gi den og til hvilken tid.

Individuell plan kan være sammensatt av flere delplaner som ivaretar de behovene en pasient har. For eksempel kan behandlingsplan og opplæringsplan inngå i den individuelle planen.

Kilder:  Pasientrettighetsloven og   www.odin.dep.no og   www.helsenett.no